Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 270 051 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Czym jest Ocean? Co się w nim znajduję oraz co mu zagraża?

sobota, 28 kwietnia 2007 17:51
Skocz do komentarzy
Widziana z przestrzeni kosmicznej, Ziemia jest przede wszystkim niebieska. Kolor ten nadają oceany. Nic dziwnego, zajmują przecież prawie 71% jej powierzchni.
Człowiek jest istotą lądową, więc nazwał kiedyś tę planetę „Ziemia. A jednak to wody były podstawą życia i nadal mają decydujące znaczenie w kształtowaniu jego rozwoju. Wydaję się, że znacznie odpowiedniejszą nazwą dla naszej planety byłaby nazwa Oceania. Łatwo mogliśmy się przekonać, że nie ma potężniejszego żywiołu niż woda podczas powodzi. Jednak powódĽ na lądzie jest niczym w porównaniu ze skalą zjawisk zachodzących w oceanie.
Zaskakujące jest to, że o wiele lepiej zdążyliśmy już poznać przestrzeń kosmiczną niż to, co kryje się w ciemnych głębiach mórz. Ocean wciąż pozostaje wielką tajemnicą, mimo wielu dobrych programów badawczych nieustannie próbujących ją zgłębić.
Żeby lepiej zrozumieć Ocean spróbuję najpierw
wyjaśnić jego znaczenie encyklopedyczne.
A mianowicie: Ocean jest to rozległy obszar
słonych wód. Można w nim wyróżnić:
O. Spokojny, O. Indyjski oraz O. Arktyczny.
Zajmują one ok. 71% powierzchni Ziemi.
Poziom wód oceanu światowego podniósł
się ok. 10-15 cm W ciągu ostatnich 100 lat.
Głębokość: średnia 3704 m. Ukształtowanie
dna składa się z rowów oceanicznych, pasów
wulkanicznych oraz z grzbietów oceanicznych.
Temperatura wody na powierzchni waha się
Zależnie od szerokości geograficznej od –2 do
+29 stopni C.

Wszystko wskazuje na to, że pomimo niszczącej
działalności człowieka, żyjemy w epoce wyjątkowej
różnorodności fauny i flory. Liczba gatunków rosła
w trakcie ewolucji, obniżając się po każdym z okresów wielkiego wymierania. Największa taka udokumentowana katastrofa zdarzyła się z końcem permu, na przełomie er paleozoicznej i mezozoicznej. Przestało wtedy istnieć 96% gatunków i 50% rodzin fauny morskiej.Ciekawe, że wymierały przede wszystkim gatunki ­ wydaje się, że, jak dotąd, nie spotkało to jeszcze żadnego taksonomicznego typu fauny.
Liczbę gatunków na Ziemi obniżały nie tylko gwałtowne katastrofy. W ciągu ery mezozoicznej na całej Ziemi panował klimat tropikalny lub subtropikalny bez lodowców i stref zimnych. Ocean był ciepłym zbiornikiem z bardzo słabym mieszaniem wody. Na głębokości poniżej 200 m panowały warunki beztlenowe ­ tak jak obserwujemy to dziś w Morzu Czarnym. Życie ewoluowało więc w wodach płytkich i powierzchniowych.
Ta historyczne zdarzenie tłumaczy, dlaczego do dziś liczba gatunków występujących na płytkim dnie morskim jest dużo wyższa niż gatunków zasiedlających toń wodną otwartego oceanu. Gigantyczna, trójwymiarowa przestrzeń wód otwartego oceanu zamieszkana jest tylko przez około 1200 gatunków ryb, podczas gdy w wąskim pasie wód przybrzeżnych żyje ponad 13 tys. gatunków. Pionowe mieszanie wód oceanu, które umożliwia dopływ natlenionych wód do jego głębin, umożliwiając ekspansję fauny, rozpoczęło się dopiero w czasie trzeciorzędowego oziębienia klimatu.

Zagrożenia
Od kilkudziesięciu lat paliwo płynne otrzymywane z ropy naftowej w coraz większym stopniu stosowane jest zamiast węgla do celów energetycznych oraz jako podstawowy surowiec w przemyśle chemicznym. W związku z tym olbrzymie ilości ropy, olejów i benzyny transportuje się drogą morską. Zanieczyszczenie wód morskich pochodzące z transportu spowodowane jest usuwaniem do wody wszelkich odpadków olejowych podczas pracy statków oraz myciem tankowców, które zwykle odbywa się na morzu. Oblicza się, że zanieczyszczenie z tych Ľródeł znacznie przekracza ilości pochodzące z różnych wypadków morskich łącznie z katastrofami tankowców. W stosunku do ogólnej masy wód oceanów, obecne zanieczyszczenie ropą i olejami nie jest groĽne. Oleje są usuwane z wody w wyniku różnych procesów naturalnych, których skuteczność zależy od następujących czynników: temperatury, światła słonecznego, szybkości wiatru, wysokości fali, rodzaju i ilości bakterii w wodzie oraz składu chemicznego oleju, jego ciężaru !
właściwego, stopnia oczyszczenia itp. Poważnym zagrożeniem dla wód jest również rozwój żeglugi. Zagrożeniem dla życia biologicznego są oleje, smary, ropa naftowa to główne elementy niebezpieczne dla biologii wód. .Ta ostatnia jest szczególnie groĽna, niebezpieczna ponieważ wyrządza duże szkody nie tylko w środowisku wodnym ale również i na plażach morskich. Awarie i katastrofy tankowców, morskie szyby naftowe stwarzają duże zagrożenie dla podmorskiego świata.

Co to są zanieczyszczenia? Jak je dzielimy?

Zanieczyszczenia są to produkty uboczne działalności człowieka wywierające niekorzystny wpływ na środowisko.Głównie są one wynikiem działalności przemysłowej i rolniczej.
Zanieczyszczenia wody są to wprowadzone do wody substancje, które
powodują zakłócenie procesów biologicznych
lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia.
Zanieczyszczenia są to głównie
zakwaszone opady atmosferyczne,
powstałe w wyniku utlenienia dwutlenku
siarki do kwasu siarkowego. Zakwaszają
one biotopy wodne, co stwarza bardzo
niekorzystne warunki do rozwoju życia organicznego.

Niektóre zanieczyszczenia obecne w powietrzu, np. dwutlenek węgla, są absorbowane przez wody oceanów. Wiele zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu osiąga powierzchnię wód wraz z opadami deszczu. Zanieczyszczenie chlorowcopochodnymi węglowodorów: pestycydami i chloro pochodnymi dwufenylu pochodzi z opadu pyłów, na których są one zaadsorbowane.
Wiele zanieczyszczeń, które wywołują szkodliwe skutki biologiczne, jest doprowadzanych z wodami rzek. Stały dopływ zanieczyszczonych wód rzecznych jest szczególnie niebezpieczny dla mórz względnie zamkniętych, takich jak np. Bałtyk. Wymiana wody Bałtyku z wodą oceanu jest bardzo ograniczona, co sprzyja gromadzeniu się trwałych związków chemicznych. Lokalnie stwierdza się niebezpiecznie wysokie stężenia rtęci. W Bałtyku obserwuje się już wyraĽną eutrofizację. Niska temperatura tego morza bardzo zwalnia procesy samooczyszczania. W takiej sytuacji wprowadzenie każdego następnego zanieczyszczenia jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich układów biologicznych.

Zanieczyszczenia dzielimy na:

Zanieczyszczenie fizyczne wody odnosi się do zmiany zabarwienia, mętności i temperatury / zanieczyszczenia termiczne/.
Zabarwienie wody, jeżeli nie jest związane z toksycznymi chemikaliami, wpływa jedynie na rodzaj promieni świetlnych docierających w głąb akwenów i hamujących rozwój roślin.
Zmętnienie wody wywołane jest erozją gleby i opadami koloidalnymi / białkami, tłuszczami, węglowodanami/ ogranicza dostęp światła w głąb akwenów. Można je łatwo usunąć przez dodanie nieszkodliwych koagulantów.
Zanieczyszczenia fizjologiczne wody wyrażają się złym smakiem i nieprzyjemnym zapachem wywołane są zazwyczaj chemikaliami takimi jak merkaptyny, aminy, siarczki i fenole.
Zanieczyszczenia biologiczne wody powodują bakterie wirusy i pierwotniaki ogólniĺ można powiedzieć, że powodują je niepożądane mikroorganizmy i ich toksyczne wydzieliny. Kontrola tych zanieczyszczeń jest trudna. WskaĽnikiem biologicznego skażenia wody jest wykrycie pałeczki okrężnicy Escherichia coli, jest to tak zwany wskaĽnik coli, czyli liczba bakterii E. coli w 100 cm3 wody.
Zanieczyszczenia chemiczne wód możemy podzielić na kilka grup. Są to: pestycydy, detergenty, węglowodory aromatyczne, polichloropochodne bifenylu / PCB/ , aminy aromatyczne, fenole, związki metali ciężkich, azotany i radioizotopy.

Jednak są jeszcze inne zanieczyszczenia. W wodach znajdują się również zanieczyszczenia radioaktywne (stront-90, pluton, rad) i zanieczyszczenia biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty). Tymczasem woda to jedyny środek niezbędny do życia. Wszelkie zanieczyszczenia wód powodują najpierw choroby, a następnie śmierć organizmów żywych. W zanieczyszczonych oceanach giną rośliny i zwierzęta. Zanieczyszczone wody powodują choroby roślin lądowych. Związki szkodliwe zmagazynowane w roślinach dostają się do organizmów zwierząt i ludzi.
Tajemnicze bakterie i wirusy, które mnożą się w coraz cieplejszych ziemskich oceanach, powodują zamieranie życia w morzu i zagrażają zdrowiu ludzi. Przybywa raportów o ginących rafach koralowych, chorych skorupiakach i skażonych ludzkimi wirusami morskich wodach, a zanieczyszczenia z lądów wciąż trafiają do oceanów.

Skutki zanieczyszczeń
Sytuacja przedstawia się inaczej, gdy zostaną zanieczyszczone wody przybrzeżne lub gdy kierunek przeważających w danym rejonie wiatrów znosi warstwy oleju na ląd. Wówczas mogą ulec uszkodzeniu instalacje przybrzeżne, zanieczyszczone zostają porty, plaże i miejscowości wypoczynkowe. W takich wypadkach ginie zwykle wiele ptaków i organizmów wodnych.
Istnieje wiele sposobów zmniejszenia szkód z powodu zalania olejem wód przybrzeżnych:
 Mechaniczne zebranie oleju z powierzchni wody. Sposób ten może dać dobre wyniki jedynie na spokojnych wodach. W przypadku wysokiej fali urządzenia zbierają zarówno wodę jak i olej.
 Unieruchomienie oleju na powierzchni przy pomocy stałych absorbentów. Metoda ta jest bardzo kosztowna i bywa stosowana, gdy nie wskazane jest zatopienie lub rozproszenie oleju.
 Zatapianie oleju wydaje się być najpraktyczniejszym sposobem jego usunięcia. W tym celu warstwę oleju posypuje się dobrze rozdrobnioną stałą substancją, mającą zarówno właściwości przyczepne w stosunku do oleju jak i dużą gęstość, tak aby mogła zatonąć wraz z olejem.
 Rozpuszczanie oleju. W celu przyspieszenia zemulgowania oleju w wodzie stosuje się mieszaniny emulgatorów w rozpuszczalnikach mieszających się z olejem. Obecnie produkowane emulgatory są toksyczne dla organizmów wodnych. Emulgatory te mają również działanie bakteriobójcze, w związku z tym opóĽniają znacznie mikrobiologiczny rozkład oleju.

Jak ochraniać Oceany?

W celu ochrony mórz i oceanów podpisywane są konwencje i układy (np. układ podpisany 1972 przez USA, ZSRR, Wielką Brytanię, Francję, Japonię, konwencje z Oslo i Paryża). Światowe konferencje dotyczące ochrony środowiska człowieka (1972 w Sztokholmie, 1992 w Rio de Janeiro) uwzględniały także problemy związane z ochroną mórz i oceanów. W celu utrzymania równowagi ilościowej ryb i ich światowych zasobów są zawierane międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony eksploatowanych gatunków ryb i limitowania połowów przez określanie dozwolonych tzw. kwot połowowych. Międzynarodową ochroną objęte są, oprócz gatunków ryb eksploatowanych gospodarczo, także gatunki ryb i ssaków morskich zagrożone wyginięciem (np. wydry morskie, wieloryby).
Podziel się
oceń
0
0


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

poniedziałek, 23 października 2017

Licznik odwiedzin:  199 968  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

O mnie

http://pogodailza.blip.pl

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 199968
Wpisy
  • liczba: 127
  • komentarze: 361
Galerie
  • liczba zdjęć: 0
  • komentarze: 0
Bloog istnieje od: 3889 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Money.pl

Pytamy.pl